2012-12-20

Јавно предузеће за планирање и уређење простора „Паланка развој„ Смедеревска Паланка

Обавља делатности 
 • у области планирања и уређења простора, стручне послове урбанистичког планирања, 
 • пројектовања и уређења простора и насеља.
Врши све техничке, правне, финансиске, административне и друге стручне послове ради реализације Програма уређење грађевинског земљишта и остале послове за потребе оснивача, Скупштине општине Смедеревска Паланка.

 Подаци из АПР:

 • Пословно име: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА ПАЛАНКА РАЗВОЈ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
 • Статус: Активно привредно друштво
 • Матични број: 17014145
 • Правна форма: Јавно предузеће
 • Седиште: Општина: Смедеревска Паланка 
 • Место: Смедеревска Паланка 
 • Улица и број: I Српског устанка 28-30
 • Датум оснивања: 08.12.1994
 • ПИБ: 101384942
 • Датум регистрације: 05.03.2005

Претежна делатност

 • Шифра делатности: 4311
 • Назив делатности: Рушење објеката
 • Остали идентификациони подаци
 • Порески идентификациони број ПИБ: 101384942

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
 • 840-200647-72
 • 840-594641-35
 • 160-11549-58

Контакт подаци

Телефон: 026/322-001
Факс:  026/321-450
Имејл:  prazvoj@verat.net

 Законски заступници

Име и презиме: Љубиша Бркић
Јмбг/Лични број: 0111961761014
Функција: в.д. директора

Управни одбор

Председник управног одбора
Име Презиме: Иван Васиљевић
Јмбг/Лични број: 0812947761021

Члан управног одбора
Име Презиме: Милоје Радосављевић
Јмбг/Лични број: 2802961761049

Члан управног одбора
Име Презиме: Жарко Поповић
Јмбг/Лични број: 0412959710100

Члан управног одбора
Име Презиме: Радиша Величковић
Јмбг/Лични број: 0804953761019

Члан управног одбора
Име Презиме: Живорад Милојевић
Јмбг/Лични број: 2007969761019

Члан управног одбора
Име Презиме: Драгољуб Булајић
Јмбг/Лични број: 0106948761036

Члан управног одбора
Име Презиме: Зоран Јовановић
Јмбг/Лични број: 2705951761010

Члан управног одбора
Име Презиме: Миливоје Потић
Јмбг/Лични број: 1511948761023

Члан управног одбора
Име Презиме: Александар Филиповић
Јмбг/Лични број: 0405952761013

Члан управног одбора
Име Презиме: Момчило Тирнанић
Јмбг/Лични број: 1510948761027

Члан управног одбора
Име Презиме: Живомир Стевановић
Јмбг/Лични број: 3110937761016

Члан управног одбора
Име Презиме: Дејан Стојановић
Јмбг/Лични број: 2111970761016

2012-12-18

Јавно предузеће „Паланка Стан“

Јавно предузеће „Паланка Стан“ основано је Одлуком скупштине општине Смедеревска Паланка број 36-18/08-02/2 од 16.09.2008.год.
Седиште предузећа је у Смед. Паланци, ул.Вука Караџића бр.58.
Претежна делатност за које је предузеће регистровано је:
4110 – Развој пројеката о некретнинама
Одлуком о допуни одлуке о оснивању ЈП „Паланка Стан“ у Смедеревској Паланци број 36-11/2010-02/2 од 06.09.2010.год. додају се следећи послови:
и стручног надзора над изградњом објеката који се финансирају средствима Општине и израђује планску и техничку документацију  за објекте за потребе Општине.
ЈП „Паланка Стан“ обављаће следеће послове:


 • Изградња станова и пословног простора
 • Агенцијског рада са некретнинама
 • Вршиће послове организације, координације грађења и стручног надзора над изградњом објеката
 • Уређењу, коришћењу и унапређивању грађевинског земљишта
 • Обављању стручних послова урбанистичког планирања у уређењу простора и насеља
 • Изградњи јавних објеката од значаја за Општину Смед. Паланка
 • Вршењу техничког прегледа и пријема изграђених објеката на територији Смед. Паланке
 • Изградњи и одржавању локалних и некатегорисаних путева Општине
 • Вођењу свих инвестиција за потребе Општине, као и за обављање свих послова које јој повери оснивач

ЈП „Паланка Стан“ има својство правног лица.
Јавно предузеће за своје обавезе одговара целокупном имовином.

Подаци из АПР:

 • Матични број:    20466987 
 • Пуно пословно име:     ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПАЛАНКА СТАН СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА 
 • Седиште:     Смедеревска Паланка 
 • Адреса:     Вука Караџића 58, Смедеревска Паланка
 • Телефон   026/317-079
 • Епошта:       palankastan@gmail.com
 • Правна форма:     Јавно предузеће 
 • Делатност     4110-Разрада грађевинских пројеката 

Законски заступници

 • Име Презиме: Душко Милићевић
 • Јмбг/Лични број: 0511956710353
 • Функција: в.д. директора

Управни одбор 

Председник управног одбора
Име Презиме: Дејан Аврамовић
Јмбг/Лични број: 0608968761011
 

Члан управног одбора Име Презиме: Емилија Марјановић
Јмбг/Лични број: 2402980766029
 

Члан управног одбора Име Презиме: Милан Елезовић
Јмбг/Лични број: 1604981974774
 

Члан управног одбора Име Презиме: Љиљана Николић
Јмбг/Лични број: 1807962766026
 

Члан управног одбора Име Презиме: Живорад Талијан
Јмбг/Лични број: 1704964781036