2012-12-18

Јавно предузеће „Паланка Стан“

Јавно предузеће „Паланка Стан“ основано је Одлуком скупштине општине Смедеревска Паланка број 36-18/08-02/2 од 16.09.2008.год.
Седиште предузећа је у Смед. Паланци, ул.Вука Караџића бр.58.
Претежна делатност за које је предузеће регистровано је:
4110 – Развој пројеката о некретнинама
Одлуком о допуни одлуке о оснивању ЈП „Паланка Стан“ у Смедеревској Паланци број 36-11/2010-02/2 од 06.09.2010.год. додају се следећи послови:
и стручног надзора над изградњом објеката који се финансирају средствима Општине и израђује планску и техничку документацију  за објекте за потребе Општине.
ЈП „Паланка Стан“ обављаће следеће послове:


 • Изградња станова и пословног простора
 • Агенцијског рада са некретнинама
 • Вршиће послове организације, координације грађења и стручног надзора над изградњом објеката
 • Уређењу, коришћењу и унапређивању грађевинског земљишта
 • Обављању стручних послова урбанистичког планирања у уређењу простора и насеља
 • Изградњи јавних објеката од значаја за Општину Смед. Паланка
 • Вршењу техничког прегледа и пријема изграђених објеката на територији Смед. Паланке
 • Изградњи и одржавању локалних и некатегорисаних путева Општине
 • Вођењу свих инвестиција за потребе Општине, као и за обављање свих послова које јој повери оснивач

ЈП „Паланка Стан“ има својство правног лица.
Јавно предузеће за своје обавезе одговара целокупном имовином.

Подаци из АПР:

 • Матични број:    20466987 
 • Пуно пословно име:     ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПАЛАНКА СТАН СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА 
 • Седиште:     Смедеревска Паланка 
 • Адреса:     Вука Караџића 58, Смедеревска Паланка
 • Телефон   026/317-079
 • Епошта:       palankastan@gmail.com
 • Правна форма:     Јавно предузеће 
 • Делатност     4110-Разрада грађевинских пројеката 

Законски заступници

 • Име Презиме: Душко Милићевић
 • Јмбг/Лични број: 0511956710353
 • Функција: в.д. директора

Управни одбор 

Председник управног одбора
Име Презиме: Дејан Аврамовић
Јмбг/Лични број: 0608968761011
 

Члан управног одбора Име Презиме: Емилија Марјановић
Јмбг/Лични број: 2402980766029
 

Члан управног одбора Име Презиме: Милан Елезовић
Јмбг/Лични број: 1604981974774
 

Члан управног одбора Име Презиме: Љиљана Николић
Јмбг/Лични број: 1807962766026
 

Члан управног одбора Име Презиме: Живорад Талијан
Јмбг/Лични број: 1704964781036

1 коментар:

Коментари се не администрирају осим у случајевима одступања од норми уобичајене комуникације за све узрасте. У коментарима будите прецизни. Пожељно је да се потпишете али није обавезно.
Хвала на сарадњи